Kişisel Verilerin Korunması

AYGAZ ANONİM ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ


Kişisel verileriniz; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca veri sorumlusu olarak Aygaz Anonim Şirketi (“Aygaz” veya “Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

Kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.aygaz.com.tr/kurumsal/kisisel-verilerin-korunmasi adresinde yer alan Aygaz Anonim Şirketi Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan ulaşabilirsiniz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz;
 • ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak ve ticari faaliyetleri gerçekleştirmek için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Aygaz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğenileriniz, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek size önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • müşterimiz olmanız halinde Aygaz’ın ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve icrası, Aygaz’ın ve Aygaz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin ve Aygaz insan kaynakları politikaları ve süreçlerinin planlanması ve icra edilmesi

amaçlarıyla (“Amaçlar”) Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, ürün ve hizmetlerin temini amacıyla yetkili bayilerimize, ödeme geri dönüşlerinin sağlanması amacıyla bankalara, yetkili servis hizmetlerinden faydalanmanız durumunda yetkili servislerimize, tedarikçilerimize, iştiraklerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Aygaz Kart Kullanımı

Aygaz Kartı kullanmanız veya kart özelliklerinden faydalanmak için alışveriş sırasında cep telefonu numaranız ile plaka bilginizi belirtmeniz halinde kart numaranız puan ve alışveriş bilgilerinizle eşleşmiş olarak, plaka bilginiz ile cep telefonu numaranız sistemde şifreli bir şekilde, alışveriş ve puan bilgileriniz ile eşleşmiş olarak işlenecektir. Belirtilen kişisel verileriniz bu yöntemlerle yaptığınız tanıtmalı işlemlerin takibi, tarafınıza puan kazandırılması ve ilgili kampanyadan faydalandırılmanız amacıyla işlenecektir. “Paro Üyeliği Aydınlatma Metni ve Rıza Beyanı”na onay verdiğiniz tarihten itibaren ise bu verileriniz söz konusu rıza beyanında belirtilen amaçlarla işlenmeye devam edilecektir.

Aygaz Kartın aynı zamanda paro özelliği olduğunu ve Paro Programına üye olmanız halinde, Paro Programı’nın yöneticisi olan Tanı Pazarlama ve İletişim Hizmetleri A.Ş. (“Tanı”) veri sorumlusu olarak, gerek kendi kanalları, gerek programlara dahil üye işyeri/markaların her türlü kanalı (“Kanallar”) aracılığıyla verdiğiniz kişisel ve alışveriş bilgilerinizi kaydedecek ve işleyecektir. Paro Programı’na ilişkin detaylı bilgi için www.paro.com.tr sitesini inceleyiniz.

4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; iştiraklerimiz, bayilerimiz ve iş ortaklarımız aracılığıyla veya doğrudan Şirketimiz tarafından internet sitelerimiz, tablet uygulamalarımız, çağrı merkezimiz, mobil uygulamalarımız, sosyal medya hesaplarımız, kısa mesaj servisleri, anlık mesajlaşma uygulamaları, elektronik posta hesaplarımız, faks numaralarımız, şifre içeren el ilanlarımız, bilgi formlarımmız, anket formlarımız, servis formlarımız, açık internet kaynakları gibi bizimle temas kurduğunuz kanal üzerindensözleşmenin kurulması ve ifası, ve ürün ve hizmetlerin beğenileriniz, kullanım alışkanlıklarınız ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek size önerilmesi ve tanıtılması için açık rıza vermeniz halinde açık rıza hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır.

5. Kişisel Veri Sahibinin Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

Yukarıda sıralanan haklarınıza yönelik başvurularınızı, Başvuru Formu adresinden ulaşabileceğiniz Aygaz Anonim Şirketi Veri Sahibi Başvuru Formu’nu doldurarak Şirketimize iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Aygaz Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası

Aygaz İnternet Sitesi Gizlilik Politikası